വീട്ടിൽ വിരളമായി മാത്രം എത്തുന്ന അതിഥിയാണ് ഇരട്ടത്തലച്ചി. ഇത്തവണ നോക്കുമ്പോൾ കാട്ടുപൂക്കൾ നിറഞ്ഞ ചെടികളിലെ ചെറിയ പഴങ്ങൾ രുചിക്കുകയായിരുന്നു ഇവ. അതിനിടയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരിടത്ത് സ്ഥിരം സന്ദർശകനായ നാട്ടുബുൾബുളും എത്തിയിരിക്കുന്നു

നാട്ടുബുൾബുൾ (  Red vented Bulbul)

DSC02477

ഇരട്ടത്തലച്ചി ബുൾബുൾ ( Red Whiskered Bulbul)

DSC02478

Advertisements

ഇനി നിങ്ങള്‍ പറയൂ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s