ചിന്നമുണ്ടി

Posted: 25/10/2015 in Birdwatching, Daily notes, Travelouge
Tags: , , , , ,

കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വെള്ളരിക്കൊറ്റികളിൽ സർവസാധാരണമായ ഒരു പക്ഷിയാണ് ചിന്നമുണ്ടി ( Little Egret ). ഇവയുടെ ശാസ്ത്രനാമം Egretta garzetta garzetta എന്നാണ്. 

DSC03798

  • തൂവെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഈ പക്ഷിയുടെ കൊക്ക് എക്കാലത്തും കറുപ്പുനിറവും കാൽവിരലുകൾ മ‍ഞ്ഞനിറവും ആയിരിക്കും. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവയെ തിരിച്ചറിയാനുപകരിക്കുക.
Advertisements
Comments
  1. Basheer says:

    കൊള്ളാ‍ാം

ഇനി നിങ്ങള്‍ പറയൂ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s